• Lata doświadczeń w biznesie
img

Reklamacje towaru cz. 1

Reklamacje towaru są dzisiaj na porządku dziennym. W miarę, jak wzrosła świadomość konsumencka, pojawiło się coraz więcej przypadków zgłaszania wad towaru czy zniszczeń podczas transportu. Warto jednak pamiętać, że sprzedawca ma pełne prawo odrzucić reklamację, jeśli uzna ją za bezzasadną.

Rozsądny sprzedawca powinien posiadać wiedzę odnośnie tego, czego może żądać klient w toku reklamacji i jakie prawa przysługują osobie rozpatrującej reklamację. Co ciekawe, terminu „reklamacja” na próżno szukać w przepisach prawnych. Za regulację tej kwestii uznaje się odpowiedniki reklamacji w instytucjach prawnych takich jak: rękojmia, gwarancja i niezgodność towaru z umową. Pojęcie rękojmi stosuje się zazwyczaj w przypadku transakcji z przedsiębiorcami.

Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy: towar ma wadę, która obniża wartość produktu lub jego użyteczność, produkt nie posiada właściwości, o których sprzedawca powiadamiał w ofercie sprzedaży lub jeżeli przedmiot zakupu został kupującemu wydany w sposób niekompletny.

Jednocześnie sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację z tytułu rękojmi jeżeli kupujący był świadom wad towaru w chwili jego zakupu lub usterki produktu powstały po wydaniu towaru kupującemu i nie wynikały z wad fabrycznych. W momencie, kiedy reklamacje uznaje się za zasadną, klient ma prawo odstąpić od umowy, zażądać obniżenia ceny, bądź dostarczenia towaru wolnego od zgłoszonych wad. Może również wnosić o zadośćuczynienia szkód poniesionych wskutek zakupienia wadliwego towaru.

 

 

Zobacz również