• Lata doświadczeń w biznesie
img

Reklamacje towaru cz. 2

Podstawą prawną do wnoszenia reklamacji towaru jest gwarancja. W Polsce rozróżnia się gwarancje konsumencka i gwarancję kodeksową. Najprościej rzecz ujmując, gwarancja to dobrowolne zapewnienie sprzedającego o jakości towaru, który oferuje klientowi. W przypadku sprzedaży produktów przedsiębiorcom zastosowanie znajduje gwarancja kodeksowa.

Jeśli reklamacje zgłasza klient indywidualny, mówimy o wykorzystaniu gwarancji konsumenckiej. Gwarancja kodeksowa nakłada na sprzedającego obowiązek ustalenia w karcie gwarancyjnej, zakresu czynności w razie reklamacji. Jeśli jednak nie zostanie to zrobione, to sprzedawca ma obowiązek usunąć wady fizyczne sprzedanego towaru lub dostarczyć kupującemu towar wolny od wad. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest tutaj okres gwarancyjny.

Jeśli towar ulegnie awarii po terminie obowiązywania gwarancji, sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności. Jeżeli natomiast chodzi o gwarancję konsumencką, tzw. gwarancję jakości to jest to nieodpłatne oświadczenie sprzedającego, o jakości i bezpieczeństwie sprzedawanego towaru. Takie oświadczenie może być zawarte w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie.

Co ważne, w toku roszczeń gwarancyjnych konieczne jest przedstawienie wypełnionego i ostemplowanego dokumentu gwarancyjnego, np. karty gwarancyjnej. W takim dokumencie powinniśmy znaleźć czas trwania gwarancji, dane gwaranta oraz zapis o nie wyłączaniu, nie ograniczaniu i nie zawieszaniu uprawnień kupującego, z tytułu niezgodności towaru z umową. Klient ma prawo dochodzić reklamacji poprzez zgłoszenie wag produktu do gwaranta. 

 

Zobacz również